Oddział Przygotowania Wojskowego 2020/2021

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego ubioru .Zakup wyposażenia specjalistycznego dla OPW w roku szkolnym 2020/2021.

DOFINANSOWANIE: 51 904,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 64 880,00ZŁ

Cele projektu:

  1. Wspieranie procesu rekrutacji kandydatów do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbudowy rezerw osobowych.
  2. Promocja SZ RP i zawodu żołnierza.
  3. Kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży.

Efekty progranu:

Szkoła zyska wsparcie procesu dydaktycznego i wychowawczego między innymi przez zakup umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia. Uczniowie uzyskają wsparcie w zakresie wyszkolenia wojskowego oraz mogą wybrać wojskową ścieżkę zawodową. Całe społeczeństwo zyskuje poprzez zwiększenie zdolności obronnych państwa polskiego. Absolwenci szkoły mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, preferencje w trakcie naboru do WOT oraz innych rodzajów służby wojskowej, również na preferencyjne przyjęcie na studia wojskowe.

Od 1 września 2020 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej  utworzono Oddział Przygotowania Wojskowego

Uzyskaliśmy od ministra obrony narodowej zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstawać będą oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

Program nauczania

W Oddziałach Przygotowania Wojskowego prowadzone będzie szkolenie  zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Program szkolenia wojskowego będzie realizowany równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.

Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową( w naszym przypadku 22Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku), w części praktycznej.

Zajęcia teoretyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania.

Zajęcia praktyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub specyfiką zajęć, zajęcia praktyczne w oddziałach przygotowania wojskowego mogą być prowadzone              w grupach szkoleniowych. Szkoła zapewnia uczniom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć praktycznych.

Program nauczania przy uwzględnieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego będzie pozostawał w korelacji z przedmiotami realizowanymi zarówno w poziomie podstawowym jak i rozszerzonym celem uświadomienia uczniom współzależności pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Korelacja treści nauczania odbędzie się w ramach przedmiotów : edukacja dla bezpieczeństwa, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Zajęcia prowadzić będzie mjr rezerwy Straży Granicznej z przeszkoleniem dla nauczycieli szkół o profilu wojskowym przeprowadzonym w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu w 2016r. z przygotowaniem pedagogicznym oraz instruktor strzelectwa sportowego i sztuk walki „kravmaga”, który posiada uprawnienie instruktora do strzelania      z broni palnej.

Program szkolenia wojskowego może być realizowany przy współpracy z różnymi podmiotami tj. JW, Kluby Strzeleckie, WKU, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, WOT, klubami sportowymi, wyższymi uczelniami zgodnie z zawartymi umowami o współpracy .

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia odbywać się będą na terenie szkoły, patronackiej jednostki wojskowej lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

W tygodniowym szkolnym planie nauczania powinny być umieszczone zajęcia szkolenia wojskowego w wymiarze co najmniej:

a)w klasie I  30 godzin zajęć , w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

b)w klasie II 60 godzin zajęć , w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;

c) w klasie III 90 godzin zajęć, w tym  25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;

d) w klasie IV 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

Przewidziany jest egzamin końcowy ze szkolenia wojskowego  praktyczny i teoretyczny organizowany przy wsparciu JW.

Finansowanie

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udzielać będzie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres, w jakim będzie udzielany ten rodzaj pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Ponadto, na 180 godzin  zajęć z zakresu przygotowania wojskowego została zwiększona subwencja oświatowa na ucznia z oddziału przygotowania wojskowego.

Rozwiązanie systemowe

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Porozumienie o współpracy z Dowódcą 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku w zakresie realizacji zajęć praktycznych w Oddziale Przygotowania Wojskowego przez jednostkę wojskową.

Szkolenie OPW w Kłodzku -08.04.2021

Instruktorzy z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej przeprowadzili zajęcia w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznego w Kłodzku, w których uczestniczyli uczniowie OPW z Zespól Szkół Rolniczych z Prudnika.

Szkolącej się młodzieży zostały przedstawione podstawowe techniki strzeleckie, zasady terenoznawstwa oraz budowa i eksplantacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość sprawdzenia poziomu swojej sprawności fizycznej , a także przeszli szkolenie medyczne . Przedstawione im zostały podstawy działania na polu walki, w tym techniki pokonywania terenu.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy brali aktywny udział w ćwiczeniach.